บราเดอร์ประจำโรงเรียนอัสสัมชัญ

 

 

 

ภราดา ดร. อานันท์  ปรีชาวุฒิ

ประวัติ

ที่เกิด                                      จังหวัดนครนายก
วันเกิด                                     21  ตุลาคม  2494 (1951)
นักบุญองค์อุปถัมภ์                      เปโตร อัครสาวก  (Peter the Apostle, วันฉลอง 29 มิถุนายน)
ถวายตัวครั้งแรก                         28  เมษายน  2516 (1973)  ทินดิวานัม  รัฐมัทดาส, อินเดีย
ถวายตัวตลอดชีวิต                      15  เมษายน  2522 (1979)  วัดนักบุญยอแซฟ  ดอยสุเทพ 
                                              จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

พฤษภาคม  2546/2003           ปริญญาเอก (D.Ed.) สาขา Instructional Systems
                                              มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลวาเนีย(Penn State), สหรัฐอเมริกา
กรกฎาคม  2540/1997            นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (M.A.) สาขา Educational Communications
                                              มหาวิทยาลัยซีราคิวส์(Syracuse), นิวยอร์ค, สหรัฐอเมริกา
สิงหาคม  2532/1989              ประกาศนียบัตรระดับสูงทางการศึกษา Certificate of Advanced Studies (C.A.S.)
                                              สาขา Instructional Design, Development, and Evaluation
                                              มหาวิทยาลัยซีราคิวส์(Syracuse), นิวยอร์ค, สหรัฐอเมริกา
ธันวาคม  2531/1988              การศึกษามหาบัณฑิต (M.S.)Instructional Design, Development, and Evaluation
                                              มหาวิทยาลัยซีราคิวส์(Syracuse), นิวยอร์ค, สหรัฐอเมริกา
พฤศจิกายน  2521/1978         การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เอกอังกฤษ  โทเทคโนโลยีทางการศึกษา
                                              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน จังหวัดชลบุรี
เมษายน  2518/1975               การศึกษาพิเศษมัธยม (พ.ม.)
สิงหาคม  2517/1974              ประกาศนียบัตรพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)
มีนาคม  2513/1970                มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
มีนาคม  2511/1968                มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

ประวัติการทำงาน

2547 – ปัจจุบัน                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร
2546 – 2547                          ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ, มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
2541                                     คณะบดี  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  หัวหมาก  กรุงเทพมหานคร
2535 – 2541                          ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร
2532 – 2535                          ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
2524 – 2530                          ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  จังหวัดลำปาง
2522 – 2524                          ครูใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  จังหวัดลำปาง
2518 – 2522                          ครูน้อยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
2516 – 2518                          ครูน้อยโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  จังหวัดระยอง

 

            NAME :                   Pisutr  Vapiso
                   PLACE OF BIRTH :    Nakornrachasima,
                   DATE OF BIRTH :      10 November 1962
                   Saint :                    Joseph
                             First Vows :              15 August 1987
                   Perpetual Vows :       30 November 1996

 ประวัติส่วนตัว
            ชื่อ-นามสกุล                    ภราดาพิสูตร    วาปีโส                    
            วัน เดือน ปี เกิด                วันที่  10  พฤศจิกายน  2505          
            ภูมิลำเนา                        จังหวัดนครราชสีมา
            ที่อยู่ปัจจุบัน                     26  โรงเรียนอัสสัมชัญ  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500
            ชื่อบิดา                            นายเลี้ยง   วาปีโส
            ชื่อมารดา                         นางคำตา   ขุนศักดา           
            พี่น้องร่วมบิดา-มารดา          จำนวน  3  คน  (เป็นบุตรคนที่ 2)
            ศาสนา                             คริสต์
            E-mail Address :               Vapoiso@hotmail.com
                       
ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.

ที่จบการศึกษา


ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชาเอก

สถานศึกษา/สถาบัน

หมายเหตุ

2515

ประถมศึกษา
ปีที่ 1-3

 

ร.ร. ผดุงศิลป์

จังหวัดนครราชสีมา

2516

ประถมศึกษา
ปีที่ 4

 

ร.ร. พระวิสุทธิวงศ์

 จังหวัดปทุมธานี

2519

ประถมศึกษา
ปีที่ 5-7

 

ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

 จังหวัดนครราชสีมา

2520

มัธยมศึกษา
ปีที่ 1

 

ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

 จังหวัดนครราชสีมา

2524

มัธยมศึกษา
ปีที่ 2-5

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ร.ร. อัสสัมชัญศรีราชา

จังหวัดชลบุรี

2529

ปริญญาตรี

ศึกษาศาสตร์ (ปรัชญา)

มหาวิทยาลัยแสงธรรม

จังหวัดนครปฐม

2533

ปริญญาตรี

ศึกษาศาสตร์ (บริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จังหวัดปทุมธานี

2535 : 1992

ปริญญาตรี

Religious Studies

The Catholic University of Louvain

Belgium

2539 : 1996

ปริญญาตรี

Sacred Theology (S.T.B.)

The Pontifical University of ST. Thomas Aquinas (Angelicum)

Rome, Italy

2541

ปริญญาโท

รัฐประศาสนศาสตร์
(นโยบายสาธารณะ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

จังหวัดชลบุรี

ประวัติการทำงาน

ปีการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

สถานที่

จังหวัด

2530

ประจำฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

2531

ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม)

เชียงใหม่

2532

หัวหน้าแผนกอนุบาล

โรงเรียนเซนต์หลุยส์

ฉะเชิงเทรา

2533

หัวหน้าแผนกมัธยม

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชลบุรี

2536

รองผู้อำนวยการระดับประถม

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

กรุงเทพฯ

2539

ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับประถม

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชลบุรี

2540

ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยม

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชลบุรี

2541

อธิการยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่

ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา

ชลบุรี

2542-2543

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ระยอง

2544-2549

- ผู้อำนวยการ, อาจารย์ใหญ่
- อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
- คณะกรรมการที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียล
แขวงประเทศไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ

ระยอง

กรุงเทพฯ

2550-ปัจจุบัน

- รองอธิการ
- คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ
(แผนกมัธยม)
- หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP)
- ผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม

โรงเรียนอัสสัมชัญ

กรุงเทพฯ